02.05.15- பிளஸ் பாலர் பாடசாலை சிறார்களின் கல்விச் சுற்றுலா!

posted May 1, 2015, 6:23 PM by Unknown user   [ updated May 1, 2015, 6:25 PM ]
பிளஸ் பாலர் பாடசாலை சிறார்கள் 26.04.2015 ம் திகதி அன்று கல்விச் சுற்றுலா ஒன்றை மேற்கொண்டனர் இதன் போதான படங்கள்.
தகவல்: த.குவேந்திரன
Comments